Kατάλογος


Πλεονεκτηματα

 

 

Το σύστημα εξωτερικής μόνωσης Thermomaster εξασφαλίζει για εσάς:

 

- τη μέγιστη οικονομία. Μειώνονται αισθητά οι λογαριασμοί για θέρμανση και κλιματισμό. Η μείωση είναι συνάρτηση της υπάρχουσας κατάστασης και μπορεί να ξεπεράσει το 60%.
- πρωτόγνωρο αίσθημα θερμικής άνεσης.
- πλήρη αποτροπή των ενδεχομένων συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης μούχλας.

 

 


Γενική περιγραφή του συστήματος:

 

 

Γενική περιγραφή του συστήματος 1. Οδηγός εκκίνησης Thermomaster.
2. Κόλλα Thermomaster fix (4 – 5Kg/m2)
3. Θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης EPS H -80 αναλόγου πάχους.
4. Πλαστικά ούπα Thermomaster D – PLUS.
5. Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα.
6. Στρώση εγκιβωτισμού με Thermomaster fix (4– 4,5Kg/m2).
7. Υαλόπλεγμα Masternet ( 1,1 m2/ωφέλιμο m2).
8. Στρώση εγκιβωτισμού με Thermomaster fix.
9. Αστάρι Coratrend (0,16 – 0,2 lit/m2).
10. Στεγανό επίχρισμα Coratrend (2,3 – 3Kg/m2).
11. Εξηλασμένη πολυστερίνη Isomaster XPS (στη ζώνη
αναπήδησης βροχής).
12. Coratrend μαρμαροσοβάς (3 – 4 Kg/m2).

 


Γενική περιγραφή του συστήματος

1. Οδηγός εκκίνησης Thermomaster
2. Κόλλα Thermomaster Rock (3,5 – 6 kg/m2)
3. Θερμομόνωση με πετροβάμβακα Nobasil FKD
4. Πλαστικά ούπα Thermomaster D – H
5. Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα
6. Στρώση εγκιβωτισμού με Thermomaster Rock (ελάχιστο 8 kg/m2)
7. Υαλόπλεγμα Masternet (1,1 m2/ωφέλιμο m2)
8. Στρώση εγκιβωτισμού με Thermomaster Rock.
9. Αστάρι Coramix /Coratrend (0,2 – 0,3 lit/m2)
10. Σιλικονούχος σοβάς Coramix/Coratrend (2,3 – 3 Kg/m2)
11. Εξηλασμένη πολυστερίνη Isomaster XPS
12. Μαρμαροσοβάς Coratrend (3-4 kg/m2)


Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να γίνεται εξέταση του κτίσματος: Το είδος και το πάχος των τοίχων, πιθανές θερμογέφυρες και η θέση τους, το είδος των επιφανειών και η τυχόν περιεχόμενη υγρα-σία και τέλος η ποιότητα και το πάχος των επιχρισμάτων.
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής και το πάχος του τοίχου, συνιστάται να τηρούνται τα παρακάτω πάχη θερμομόνωσης (για διαμερίσματα και γραφεία).


 

 

Γενικεσ Σύστασεις για την εφαρμογη τούσύστηματος:

 

Οι τοίχοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από χαλαρούς σοβάδες και βαφές. Τυχόν έλλειψη επιπεδότητας μπορεί να διορθωθεί με έτοιμο επίχρισμα. Οι πολύ πορώδεις επιφάνειες χρειάζονται αστάρι Thermomaster primer.
Το πρώτο βήμα είναι η τοποθέτηση των οδηγών εκκίνησης με βύσματα εκτόνωσης (4 τεμ./m). σε ένα ελάχιστο ύψος 30cm από το έδαφος. Η έλλειψη επιπεδότητας μπορεί να διορθωθεί με πλαστικούς αποστάτες και η ένωση των οδη-γών γίνεται με τα ειδικά κλιπ.
Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης των πλακών πολυστερίνης η ελάχιστη θερμοκρασία αέρα θα πρέπει να είναι + 5 °C. Η κόλλα Thermomaster fixανακατεύεται με νερό (βάσει των οδηγιών της συσκευασίας), αφήνεται για 2-3 λεπτά να ωριμάσει και ανακατεύεται ξανά.
Το μίγμα πρέπει να δουλεύεται σε 20΄ – 30΄ ανάλογα με τη θερμοκρασία. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω προσθήκη νερού. Η κόλλα απλώνεται περιμετρικά χωρίς να πηγαίνει στα σόκορα. Μπαίνουν επίσης 2-3 πονταρισιές στο μέσο των θερ-μομονωτικών πλακών. Υπολογίστε ένα πάχος κόλλας 0,5 – 2 mm και μια μίνιμουμ επιφάνεια κάλυψης 40%.
Μετά το τράβηγμα της κόλλας (1-2 μέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία) ακολουθεί η στήριξη των πλακών με βύσματα.
Για ύψη κτιρίων μικρότερα των 8 m η μηχανική στήριξη είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση μη συνεκτικών επιφα-νειών.
Για μεγαλύτερα ύψη η αγκύρωση είναι απαραίτητη. Αριθμός αγκυρίων/βυσμάτων: 4 – 8 – 12/m2ανάλογα με το είδος τους, το υλικό του τοίχου και το ύψος. Πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα βάθη αγκύρωσης.
Μετά την επιπέδωση των τοίχων ακολουθεί η εφαρμογή των γωνιόκρανων, των προφίλ με νεροσταλλάκτη (μπαλκόνια
κλπ.), των προφίλ σύνδεσης και τυχόν προφίλ αρμών διαστολής.
Η όλη επιφάνεια ενισχύεται με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα Masternetεγκιβωτισμένο μέσα σε κόλλα Thermomaster fix. Αυτή η εργασία είναι πολύ ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες και απαιτεί θερμοκρασίες από +5 °C έως +30 °C.

Κατά τη διάρκεια της πήξης της βασικής στρώσης (1 – 3 μέρες) η θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να πέσει κάτω από τους +5 °C. Σε περίπτωση θερμοκρασίας άνω των 30οC ή έντονου ανέμου θα πρέπει να λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα. Το καλοαναμεμιγμένο Thermomaster fix πρέπει να εφαρμόζεται μέσα σε 20΄ – 30΄. Η κόλλα (3 kg/m2 στην πρώτη στρώση) εφαρμόζεται πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες με οδοντωτή σπάτουλα των 8mm. Ακολουθεί η τοποθέτηση του υαλοπλέγματος με επικαλύψεις 10 cm και χωρίς να γίνουν πτυχώσεις. Το δεύτερο χέρι της στρώσης βάσης απαι-τεί υλικό μόνο 1,5 kg/m2.
Αφού πήξει σωστά η στρώση βάσης, περνιέται ένα χέρι από αστάρι Coratrend σαν προετοιμασία για το τελικό επί-χρισμα. Το επίχρισμα μπαίνει μόνο αφού το αστάρι τραβήξει τελείως. Οι τελικοί σοβάδες – Coratrend ή Coramix – μπο-ρούν να βασίζονται σε διασπορές ρητίνων σιλικόνης ή ακρυλικές. Το πλεονέκτημα των διασπορών σιλικόνης είναι η καλύτερη στεγανότητα και ατμοδιαπερατότητα. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε τραβηχτά και τριφτά επιχρίσματα με κοκκομετρίες 1,5 mm και 2 mm.
Όταν γίνεται η επιλογή της απόχρωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί να δείχνει κάπως διαφορετικά πάνω στον τοίχο απ’ ό,τι στο χρωματολόγιο.

 

Coratrend colour

 

Κατά την εφαρμογή της τελικής στρώσης σοβά προσέξτε τα εξής:

 

–  Στο ίδιο μάτι του τοίχου πρέπει να χρησιμοποιούνται δοχεία από την ίδια παρτίδα, αλλιώς θα πρέπει να αναμιγνύο-νται μεταξύ τους.
– Το φρέσκο επίχρισμα που κολλάει στο κάτω μέρος του καπακιού θα πρέπει να ρίχνεται στο υπόλοιπο μίγμα.
– Ο σοβάς Coratrend μπορεί να αναμιγνύεται σε 0,05 – 0,25 lit νερό/δοχείο 25 kg ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις προστιθέμενες χρωστικές και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Πρέπει η ποσότητα νερού να είναι ίδια για κάθε δοχείο. Η προσθήκη νερού καθυστερεί την πήξη, ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλής σχετικής υγρασίας.
Η εφαρμογή του Coratrend είναι πολύ ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες. Υψηλές θερμοκρασίες και δυνατός άνεμος δεν ευνοούν την ποιοτική εργασία. Οι ιδανικές συνθήκες είναι μεταξύ 15 °C – 30 °C. Θερμοκρασίες μικρότερες των 10 °C και σχετικές υγρασίες μεγαλύτερες από το 75% θεωρούνται μη κατάλληλες. Ο φρέσκος σοβάς πρέπει να προ-στατεύεται από τον άνεμο, τη βροχή, την παγωνιά και τις υπεριώδεις.
Για τη θερμομόνωση της βάσης των τοίχων πρέπει να χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη. Η συγκόλληση και ο εγκιβωτισμός γίνεται όπως στη γενική περίπτωση αλλά ο τελικός σοβάς είναι ο ανθεκτικότερος στην υγρασία μαρμα-ροσοβάς Coramix. Συνιστάται κι εδώ η εφαρμογή ασταριού. Κατανάλωση σοβά: 3 – 4 kg/m2. Να προηγείται χαλαρή ανάδευση. Μέχρι να πήξει ο σοβάς, η θερμοκρασία θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στους 10 °C και τους 30 °C και η σχετική υγρασία να μην υπερβαίνει το 75%.